facebook tracking
Terug naar Gegevens & Privacy

Privacybeleid

Privacy Policy Casting

Strix Television B.V. (de “Vennootschap”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw (“u”, “uw”) persoonsgegevens. De Vennootschap staat volgens Nederlands recht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34222583 en is gevestigd op het adres Gedempt Hamerkanaal 247, 1021 KP Amsterdam. De Vennootschap is te bereiken per e-mail: privacy@strixtv.nl of telefoon: 020-238 60 60.

Deze Privacy Policy (de “Privacy Policy”) geeft aan hoe wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u op andere wijze aan de Vennootschap verstrekt, verwerken. Lees onderstaande voorwaarden zorgvuldig om de positie en handelwijze van de Vennootschap betreffende uw persoonsgegevens en de manier waarop de Vennootschap deze verwerkt, te begrijpen.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN EN RECHTSGROND

Wanneer u ervoor kiest om aan een programma (het “Programma”) deel te nemen en inderdaad als deelnemer aan het Programma gekozen bent (met inbegrip van alle onderdelen daarvan, zoals casting, interviews, pre-productie, productie en eventuele na-productie), dan verstrekt u de Vennootschap mondelinge en schriftelijke informatie. Deze informatie kan persoonsgegevens en gevoelige gegevens betreffen die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen. Indien u een deelnemer aan het Programma wordt, dan zal u gevraagd worden een deelname-overeenkomst te sluiten waarin uw deelname en persoonsgegevens met betrekking tot het Programma zelf vastgelegd worden.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, omvatten naam, adres, geboortedatum, geslacht, mobiel telefoonnummer, emailadres. Wij kunnen eveneens andere persoonsgegevens verzamelen die relevant zijn voor om uw mogelijke deelname aan het Programma en eventuele andere programma’s die de Vennootschap zal produceren, te beoordelen, met inbegrip van gegevens betreffende uw gezondheid, seksuele geaardheid en politieke overtuiging. U kunt ook gevraagd worden een gezondheidsverklaring in te vullen voor de verzekeringen van het Programma.

Als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschap gelden uw toestemming en de beoordeling van uw mogelijke deelname aan het Programma overeenkomstig uw inschrijving, evenals uw wil een overeenkomst daarvoor aan te gaan. U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig en u mag te allen tijde uw toestemming intrekken door contact met de Vennootschap op te nemen op de hieronder vermelde wijze.

WAAR SLAAT DE VENNOOTSCHAP UW PERSOONSGEGEVENS OP

Alle informatie die u aan de Vennootschap verstrekt, wordt digitaal opgeslagen in een specifieke applicatie en (indien van toepassing) specifiek castingsysteem op onze servers en eventueel in fysieke vorm in mappen bij de Vennootschap. Er zullen slechts een beperkt aantal mensen binnen de Vennootschap zijn die toegang tot uw Informatie zullen hebben, waaronder bijv. Hoofd Productie, Casting Director, Casting assistent, Casting/IT Systeembeheerder en Project Manager.

Informatie die de Vennootschap van u verzamelt, kan buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overgedragen en opgeslagen worden. Door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van gevoelige gegevens) overeenkomstig deze Privacy Policy. De Vennootschap zal alle noodzakelijke en redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en overeenkomstig deze Privacy Policy verwerkt worden.

TOEPASSING INFORMATIE

De Vennootschap gebruikt de informatie die zij van u ontvangt om te beoordelen of u geschikt bent voor deelname aan het Programma. U gaat hierbij akkoord met het feit dat de keuze over uw deelname aan de productie van het Programma bij de Vennootschap ligt.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

De Vennootschap zal uw persoonsgegevens aan de zender of omroep in wiens opdracht het Programma geproduceerd wordt. Personeel bij de zender of omroep zal daarom ook toegang tot uw informatie hebben.

In aanvulling op het voorgaande kan de Vennootschap uw persoonsgegevens eveneens aan een derde openbaren:

  • Indien de Vennootschap een bedrijf of middelen, of een deel daarvan, overdraagt of verwerft, dan mag de Vennootschap uw persoonsgegevens openbaar maken aan de mogelijke koper of verkoper van dergelijk bedrijf of middelen; en
  • Indien de Vennootschap wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te openbaren of te delen om toepasselijke wetgeving na te komen. De Vennootschap zal uw gezondheidsverklaring met de verzekeringsmaatschappij delen (indien van toepassing).

De Vennootschap gebruikt eveneens toeleveranciers om namens haar diensten te verlenen. Om uw rechten te verzekeren hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met deze derde partijen die toegang tot uw persoonsgegevens krijgen. Deze overeenkomsten leggen bijvoorbeeld vast tot welke gegevens deze derden toegang hebben en op welke wijze deze gegevens verwerkt moeten worden. Deze derden zullen uw gegevens niet mogen gebruiken voor enig ander doel dan wij met u zijn overeengekomen. Al deze derden zijn eveneens verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Indien deze derden op hun beurt van leveranciers gebruik maken, dan zijn zij verplicht om een overeenkomst aan te gaan waarin dezelfde vereisten worden vastgelegd als de Vennootschap met u overeengekomen is.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

De Vennootschap zal uw persoonsgegevens bewaren zolang de castingprocedure duurt en indien u geselecteerd wordt om aan het Programma deel te nemen, zolang het Programma uitgezonden wordt. Indien wij uw specifieke toestemming hiervoor hebben (hierom zal separaat verzocht worden), dan kan de Vennootschap uw persoonsgegevens gedurende drie (3) jaar na de castingprocedure bewaren, als de Vennootschap meent dat deze relevant zijn voor de beoordeling van uw eventuele deelname aan andere door haar te produceren programma’s.

INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSEN PERSOONSGEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 216/679). Daarnaast heeft u het recht om gegevensportabiliteit te verzoeken, te eisen dat de verwerking beperkt wordt en bepaalde aspecten van de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

U wordt verzocht eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken betreffende deze Privacy Policy in te dienen via privacy@strixtv.nl

 

Teamtailor

Carrièrewebsite door Teamtailor